ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557

Posted by:

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557

0

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560

Posted by:

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-04 สายบ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ 13-บ้านดอนบาก หมู่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-04 สายบ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ 13-บ้านดอนบาก หมู่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Posted by:

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

         มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

      มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ

     1) มาตรการระยะเร่งด่วน

          1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น

(1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ

(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง

          1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น

(1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล

(2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ

(3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

     2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

0

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม 2563

0

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองดินจี่ หมู่12 – บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 – บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 17 – บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 17 – บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปี2563

Posted by:

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปี2563

0
Page 1 of 3 123