การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

Posted by:

#การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

ผู้มีสิทธิออกคะแนนเสียง แต่ไม่สามารถเดินทางออกเสียงคะแนนสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้

เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง #เป็นหนังสือ และ #ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหนองหาน ตามที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านโดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และหลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งไปที่
เรียน นายทะเบียนอำเภอ.หนองหานสำนักทะเบียนอำเภอ.หนองหาน ที่ว่าการอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 41130

เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้ง

1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น…………………….

สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์ได้ หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโทร 042148420

https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419

หรือแจ้งผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

คุณพร้อมหรือยัง?
ให้เรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องง่าย ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่ดีมีความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นของเรา ได้จากเว็บไซต์ รู้ก่อนเลือก http://xn--12c1g.com/
หรือคลิ๊ก
https://xn--12ca5etbm0cc3fn7e5dk.com/

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0

นายเศวต สายพรม หัวหน้ากลุ่มงานเลือกตั้ง และนางสาวสุกัลยา รักษ์มณี จนท.กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้งและรวมคะแนน และให้คำแนะนำในการดำเนินการการเลือกตั้งของอบต.โพนงาม

Posted by:

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:30 น.

นายเศวต สายพรม หัวหน้ากลุ่มงานเลือกตั้ง และนางสาวสุกัลยา รักษ์มณี จนท.กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้งและรวมคะแนน และให้คำแนะนำในการดำเนินการการเลือกตั้งของอบต.โพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

0

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)

Posted by:

📣ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส
#อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะ😊

0

มอบวัสดุ-อุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)

Posted by:

วัน เสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มอบวัสดุ-อุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) ด้วยความเรียบร้อยครบจำนวน 21 เขตเลือกตั้ง
โดยมี นายวิเชียร เขตประทุม นางสาวนุชนาถ วงค์วรรณ
นายวารินทร์ ประจงสาร จนท.กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินการมอบวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้ง ในครั้งนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

0

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 2 จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 77 คน

Posted by:

วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น.
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 2 จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 77 คน โดยมี นายยืนยง มะยุโรวาท ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และ ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดำเนินงานการเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 1

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น.
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 77 คน โดยมี นายศิริพงษ์ มุขศรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเปิดการอบรมฯในครั้งนี้ และให้คำแนะนำในการดำเนินการงานเลือกตั้งฯ

และในเวลา 13:00 น. นายวารินทร์ ประจงสาร จนท.กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินการงานเลือกตั้ง ในครั้งนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

Posted by:

#การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นหนังสือ ดังนี้

ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหนองหาน ตามที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านโดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และหลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งไปที่
เรียน นายทะเบียนอำเภอ.หนองหานสำนักทะเบียนอำเภอ.หนองหาน ที่ว่าการอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 41130

เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้ง

1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น…………………….

สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์ได้ หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโทร 042148420

https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419

หรือแจ้งผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

คุณพร้อมหรือยัง?
ให้เรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องง่าย ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่ดีมีความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นของเรา ได้จากเว็บไซต์ รู้ก่อนเลือก http://xn--12c1g.com/
หรือคลิ๊ก
https://xn--12ca5etbm0cc3fn7e5dk.com/

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0

ประชาสัมพันธ์การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08:00 น.-17:00 น.
#พกบัตรประชาชนเข้าคูหากากบาทเลือกคนดีพัฒนาตำบลกันนะคะ
…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0

ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

Posted by:

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม แจ้งประชาสัมพันธ์ การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ในกรณีที่เจ้าบ้านได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ส่งถึงท่านหรือประกาศให้ทราบแล้วนั้น หากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในบ้านของท่านมีบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลในบ้านท่าน หรือบุคคลในบ้านของท่าน ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ท่านทำการแจ้งเพิ่มชื่อ หรือแจ้งถอนชื่อ กับนายทะเบียนอำเภอหนองหานได้ตั้งแต่วันที่ตรวจพบ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยให้ทำเป็นแบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอหนองหาน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอให้ท้ายนี้ หรือขอรับเอกสารแบบคำร้องได้ที่ ฝ่ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ชั้น 2 เจ้าบ้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบชื่อและยื่นเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อในทะเบียนบ้านของท่าน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร 042-148420(ในวันและเวลาราชการ)

ดาวย์โหลดเอกสาร แบบคำร้องของเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียน (ส.ถ./ผ.ถ.1/7)
https://www.ect.go.th/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=1593

0
Page 1 of 23 12345...»