ต้อนรับคณะกรรมการฯและรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศพด.ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี 2564

Posted by:

วัน ศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ต้อนรับคณะกรรมการฯและรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศพด.ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี 2564

0