จัดป้ายวิถีจองการเล่นใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้การป้องกันโควิดให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อบต.โพนงาม ที่ได้รับมอบจากกรมอนามัย

Posted by:

#กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม จัดป้ายวิถีจองการเล่นใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้การป้องกันโควิดให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อบต.โพนงาม ที่ได้รับมอบจากกรมอนามัย

0

กู้ชีพ #ป้องกันฯ ผลัดเปลี่ยนเวรยามเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน

Posted by:

#ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#กู้ชีพ #ป้องกันฯ ผลัดเปลี่ยนเวรยามเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ประจำการจุดฉีดวัคชีน สพฐ.เขต3 และเข้าร่วมโครงการเปิดธนาคารขยะบ้านหนองดินจี่ ม.12
#กองสวัสดิการสังคม จ่ายเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564
#ป้องกันฯ ให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนตำบลโพนงาม

0

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 (integrity and Transparency Assessment :ITA)

Posted by:

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 (integrity and Transparency Assessment :ITA)
🌟🌟🌟🌟🌟🌟
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับผลกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 (integrity and Transparency Assessment :ITA)
🌟86.74 คะแนน 🌟ระดับผลการประเมิน : A🌟

0

รับมอบสิ่งจาก กรมอนามัย ได้นำสิ่งมามอบให้กองการศึกษา

Posted by:

วันที่ 6 ก.ย.2564
นาย เกียรติศักดิ์ ดวงพรม
นายก อบต.โพนงาม
รับมอบสิ่งจาก กรมอนามัย
ได้นำสิ่งมามอบให้กองการศึกษา
เพื่อเพิ่มความรู้การป้องกันโควิดให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อบต.โพนงาม 🚨🇹🇭🚨
0

ภารกิจอบต.โพนงาม

Posted by:

#ภารกิจอบต.โพนงาม
#กองสาธารณสุขฯ ประจำการจุดฉีดวัคชีน ณ สพฐ.เขต3
#กองช่าง #ป้องกัน เคลื่อนย้ายโต๊ะประชุมฯ ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้า อาคารหลังใหม่
#กองสวัสดิการฯ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564
0