ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

Posted by:

วัน พุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 อบต.โพนงาม​ ร่วมกับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (U2T)UDRUต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร่วมกับท่านอำเภอหนองหาน ท่านประทีป อุยเจริญ และเจ้าหน้าที่​ทุกภาคส่วนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพ่อแม่พี่ ต้อนรับท่าน ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ท่านผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ท่านดร.เอกรา ดีนาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ(U2T)ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

0

นายพิทยา สุนทรวิภาต (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด) ผู้ตรวจการเลือกตั้งอุดรธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่น

Posted by:

วันนี้ 24 ต.ค 64 เวลา 10.40 น. นายพิทยา สุนทรวิภาต (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด) ผู้ตรวจการเลือกตั้งอุดรธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่น ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ อบต.โพนงาม เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำ

0

กองช่างซ่อมแซมถนนเบื้องต้น สายทางเข้าบ้านสะคาม ม 3 ตำบลโพนงาม

Posted by:

#ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#กองช่าง ซ่อมแซมถนนเบื้องต้น สายทางเข้าบ้านสะคาม ม 3 ตำบลโพนงาม

0

กองช่างซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนยางเดี่ยว-โนนทรายฟอง ค่ะนำทีมโดย ปอ.กองช่าง

Posted by:

#ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#กองช่าง ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนยางเดี่ยว-โนนทรายฟอง ค่ะนำทีมโดย ปอ.กองช่าง

0

รับมอบถุงยังชีพจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อให้พี่น้องชาวตำบลโพนงาม จำนวน 271 ชุด

Posted by:

วันที่ พุธที่ 27ตุลาคม2564
นาย ยืนยง มะยุโรวาท ปลัดอบต.โพนงามปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โพนงาม และปลัดอำเภอหนองหาน รับมอบถุงยังชีพจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อให้พี่น้องชาวตำบลโพนงาม จำนวน 271 ชุด โดยมี ส.จ.สุนัน ขันขจร เป็นตัวแทน อบจ. ในการส่งมอบในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและพี่น้องชาวตำบลโพนงามขอขอบคุณ มา ณ โอกาส นี้🥰

0

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครฯ(ส.ถ./ผ.ถ.4/4)และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม(ส.ถ./ผ.ถ.4/5)

Posted by:

0

มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว จำนวน 19 ชุด ให้กับผู้นำหมู่บ้านโพนงามหมู่ 15 เพื่อนำจ่ายให้กับผู้กับตัวจำนวน 19 ครัวเรือน

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อม ผอ. กองสวัสดิการ สังคม ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองคลัง มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว จำนวน 19 ชุด ให้กับผู้นำหมู่บ้านโพนงามหมู่ 15 เพื่อนำจ่ายให้กับผู้กับตัวจำนวน 19 ครัวเรือน

0

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. โพนงาม

Posted by:

#องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#📢ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

📢เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. โพนงาม

ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

📢 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

#เพราะเสียงของทุกคนคือพลังพัฒนาตำบลของพวกเรา

………………………………..
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#โทร. 042-148420 กด1

 

0

ประกาศกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตามความเห็นชอบของ กกต.จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

#องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

#ประกาศกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตามความเห็นชอบของ กกต.จังหวัดอุดรธานี

จึงขอประกาศแบบ สถ.1/1และ แบบ ผถ.1/1 ให้ทราบโดยทั่วกัน

#เพราะเสียงของทุกคนคือพลังพัฒนาตำบลของพวกเรา

………………………………..
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#โทร. 042-148420 กด1

0

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. โพนงาม

Posted by:

#องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#📢ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

📢เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. โพนงาม

📢 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

#เพราะเสียงของทุกคนคือพลังพัฒนาตำบลของพวกเรา

………………………………..
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#โทร. 042-148420 กด1

0
Page 1 of 2 12