ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

Posted by:

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม แจ้งประชาสัมพันธ์ การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ในกรณีที่เจ้าบ้านได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ส่งถึงท่านหรือประกาศให้ทราบแล้วนั้น หากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในบ้านของท่านมีบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลในบ้านท่าน หรือบุคคลในบ้านของท่าน ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ท่านทำการแจ้งเพิ่มชื่อ หรือแจ้งถอนชื่อ กับนายทะเบียนอำเภอหนองหานได้ตั้งแต่วันที่ตรวจพบ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยให้ทำเป็นแบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอหนองหาน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอให้ท้ายนี้ หรือขอรับเอกสารแบบคำร้องได้ที่ ฝ่ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ชั้น 2 เจ้าบ้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบชื่อและยื่นเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อในทะเบียนบ้านของท่าน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร 042-148420(ในวันและเวลาราชการ)

ดาวย์โหลดเอกสาร แบบคำร้องของเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียน (ส.ถ./ผ.ถ.1/7)
https://www.ect.go.th/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=1593

0