กู้ชีพ #ป้องกันฯ ผลัดเปลี่ยนเวรยามเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน

Posted by:

#ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#กู้ชีพ #ป้องกันฯ ผลัดเปลี่ยนเวรยามเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ประจำการจุดฉีดวัคชีน สพฐ.เขต3 และเข้าร่วมโครงการเปิดธนาคารขยะบ้านหนองดินจี่ ม.12
#กองสวัสดิการสังคม จ่ายเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564
#ป้องกันฯ ให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนตำบลโพนงาม

0

Add a Comment