รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

Posted by:

🌟รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
(Annual Report on Local Performance Assessment ):LPA2564🌟
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
🌟ผลรวมเฉลี่ย ร้อย 90.83 🌟🎉

0

Add a Comment