การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

Posted by:

#การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นหนังสือ ดังนี้

ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหนองหาน ตามที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านโดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และหลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งไปที่
เรียน นายทะเบียนอำเภอ.หนองหานสำนักทะเบียนอำเภอ.หนองหาน ที่ว่าการอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 41130

เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้ง

1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น…………………….

สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์ได้ หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโทร 042148420

https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419

หรือแจ้งผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

คุณพร้อมหรือยัง?
ให้เรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องง่าย ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่ดีมีความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นของเรา ได้จากเว็บไซต์ รู้ก่อนเลือก http://xn--12c1g.com/
หรือคลิ๊ก
https://xn--12ca5etbm0cc3fn7e5dk.com/

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0

Add a Comment