ประวัติความเป็นมาคำว่า โพนงาม  เป็นภาษาอีสาน   หมายถึง  จอมปลวกขนาดใหญ่   หรือเนินดิน  กองดินขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม  และต่อมาได้ทำการขุดปรับแต่งเนินดินให้เป็นพื้นที่ราบ   และเป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นสภาตำบลโพนงาม  ในวันที่  2 มีนาคม  พ.ศ.2539  และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30 มกราคม 2539  (ไฟล์แนบเพื่อโหลด)

logo

ความหมายของดวงตราสัญลักษณ์

เนินดิน หรือโพน  หมายถึง  สภาพพื้นที่ตั้งของตำบลโพนงาม ตั้งอยู่ในที่ราบสูงไม่มากนัก เหมาะแก่การอยู่อาศัยและตั้งบ้านเรือน

ดวงอาทิตย์ คือความสว่างไสว พร้อมมุ่งสูงการพัฒนาทุกด้าน

รวงข้าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่ตำบลโพนงาม เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ประชากรส่วนใหญ่ทำเกษตรกรปลูกข้าว

มือผสานกัน  คือ ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความร่วมมือในการพัฒนาของผู้นำทุกภาคส่วน