วิสัยทัศน์

“บ้านเมืองน่าอยู่  เคียงคู่การบริหารจัดการที่ดี  คนมีการศึกษาและวินัยร่วมใจฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี

 

เป้าหมาย

 1)  คนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

2)  ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดี (GAP)

3)  การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศทำให้มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น

4)  การท่องเที่ยวสร้างรายได้มวลรวมให้ตำบลเพิ่มมากขึ้น

5)  มลพิษที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ขยะ น้ำเสีย ได้รับการบำบัดแก้ไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู

6)  การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน