logo2

           ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ การ กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มีหน้าที่ดังนี้
ตามมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
• การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
• การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
• การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
• การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
• การสาธารณูปการ
• การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
• การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
• การส่งเสริมการท่องเที่ยว
• การจัดการศึกษา
• การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
• การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
• การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
• การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
• การส่งเสริมกีฬา
• การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
• การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
• การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
• การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
• การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
• การควบคุมการลี้ยงสัตว์
• การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
• การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ สาธารณสถานอื่น ๆ
• การจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• การผังเมือง
• การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
• การดูแลรักษาที่สาธารณะ
• การควบคุมอาคาร
• การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
• กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
• ตามมาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ตามมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
• จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
• รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
• ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
• ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
• คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

ตามมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
• ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
• ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
• จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
• ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
• ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
• ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
• บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
• การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
• หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
• ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
• กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
• การท่องเที่ยว
• การผังเมือง