เรื่อง  คู่มือสำหรับประชาชน ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2

……………………………………….

                   ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมายื่นมาพร้อมคำขอ และให้นำคู่มือสำหรับประชาชน ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยืนคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในตำบลโพนงาม ประกอบกับหนังสือที่ มท 0808.7/ว 3790  ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่องการปรับปรุงคูมือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558  ในส่วนของกระบวนการที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต ดังนี้

 1. คุ๋มือประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย
 2. คุ๋มือประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                 
 3. คุ๋มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่
 4. คู่มือประชาชน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์                                                                         
 5. คู่มือประชาชน เรื่อง การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์                                                  
 6. คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร        
 7. คู่มือประชาชน เรื่อง การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร              
 8. คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร                                                                 
 9. คู่มือประชาชน เรื่อง การแจ้งขุดดิน                                                                                      
 10. คู่มือประชาชน เรื่อง การแจ้งถมดิน                                                                                  
 11. คู่มือประชาชน เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา อปท.                                       
 12. คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                        
 13. คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ                                         
 14. คู่มือประชาชน เรื่อง การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์                                                                                                       
 15. คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                           
 16. คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตประกอบการกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                           

 

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม  

แบบฟอร์ม