องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือได้กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการไว้ ดังต่อไปนี้