ในปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งมีจำนวน ๐ เรื่อง