องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาน ข้าราชการ และพนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนงาม