องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder มาตรการภายในองค์กร
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นฯ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file มาตรการป้้องกันการรับสินบน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1