messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นางอรอุมา เสาระโส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-3665-0099
นางสาวปิยวรรณ กันยา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 09-6924-4616
นางสาวสุชาดา ฤทธิ์มหา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 08-4912-2210
นายสถาปัตย์ หนองหารพิทักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 06-1935-4848
นางสาวนิตยา บรรณารักษาสัตย์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 08-4026-7476
นางสาวชนกานต์ สุกัลป์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 09-6318-8867
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวจิราพร อ้วนศรีเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 09-4514-9465
นางสาวศิริพร พลลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 09-6810-5218
นางสาวบวร รัตนสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 09-2538-6634