ชื่อเรื่อง : ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ กกต.จังหวัด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
รายละเอียด : ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ กกต.จังหวัด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานการเลือกประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น #ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน(ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อ #ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) – ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าว วิธีการยื่นและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 1. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก็ได้ 2. ในการจัดทำบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องนำ มารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย) โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้ 1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (จ) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน 2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญ รับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ฉ) หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับเงิน รายละเอียดการรับเงิน จำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน(ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะนำบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ต่อไป ตัวอย่างการเขียน https://www.ect.go.th/ewt/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php… #คู่มือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php…
ชื่อไฟล์ : Pvoxp0eWed13136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ENlkxnSWed13142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้