ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และพริ้นเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง