ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ วัสดุต่างๆ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง