องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุนันท์ บุญใบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทร : 087-8545418
นายทองสุข จันทร์อัมพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทร : 083-3622788
นายนพดล นามไพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทร : 061-2736986
นายยงค์ยุท สุวรรณพล
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 061-9561968
account_box สภา อบต.
นายบุญมี บอมโครต
ประธานสภา อบต.โพนงาม
โทร : 098-0979725
นายอุดม ดวงพรหม
รองประธานสภา อบต.โพนงาม
โทร : 089-8421983
นายยืนยง มะยุโรวาท
เลขาฯสภา อบต.โพนงาม
โทร : 095-1827981
นางสาวปนัดดา ชมชัยรัตน์
ส.อบต.โพนงาม ม.1
โทร : 065-4742454
นางสาวณัฐพร อุดินอักษร
ส.อบต.โพนงาม ม.2
โทร : 095-2347809
นายชัยเดช จันทะวงค์
ส.อบต.โพนงาม ม.3
โทร : 098-0979725
นายสว่าง ทองพาพันธ์
ส.อบต.โพนงาม ม.4
โทร : 061-0561960
นางทองคำ นามวิเศษ
ส.อบต.โพนงาม ม.6
โทร : 097-1127177
นางสาวจิราภรณ์ เสียงใส
ส.อบต.โพนงาม ม.7
โทร : 084-5902638
นายยุทิน คำหอม
ส.อบต.โพนงาม ม.8
โทร : 083-1450360
นายวิชัย โพธิ์แสง
ส.อบต.โพนงาม ม.9
โทร : 061-9434625
นายสุนทร ถีระสา
ส.อบต.โพนงาม ม.11
โทร : 064-2930950
นายสุนทร สามารถ
ส.อบต.โพนงาม ม.12
โทร : 085-7422891
นายไพรบูรณ์ กรมทำมา
ส.อบต.โพนงาม ม.13
โทร : 097-1363951
นายวิรัตน์ แสงตา
ส.อบต.โพนงาม ม.14
โทร : 086-0560435
นายสุวิทย์ บุญทา
ส.อบต.โพนงาม ม.15
โทร : 094-2574051
นายสมยศ อำไพ
ส.อบต.โพนงาม ม.16
โทร : 088-6791385
นางสาวมณี เหลาเกิ้มหุ่ง
ส.อบต.โพนงาม ม.17
โทร : 094-2864789
นายสมศักดิ์ อุทัยแสง
ส.อบต.โพนงาม ม.18
โทร : 093-5045139
นางสาวผกามาศ ณรงค์ชัย
ส.อบต.โพนงาม ม.19
โทร : 096-1932649
นายอุทัย รสดี
ส.อบต.โพนงาม ม.20
โทร : 062-1270901
นายโรม ทัพทะมาตย์
ส.อบต.โพนงาม ม.21
โทร : 087-0116914
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 095-1827918
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-7316-2555
ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรอุมา เสาระโส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายแสวง แสนโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสิรินทร พาดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
account_box สำนักงานปลัด
ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-1054-1194
นางสาวเรณู มุริจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 09-8105-1928
จ.อ.ประสิทธิ์ จันทร์อัมพร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 08-6815-1994
นายพิทักษ์ จำปี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0898239329
นางสาวกุนทินี ภูคำแสน
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 09-5459-5428
นายกฤตภพ แพนพา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 09-4469-2233
นางวรากร กมลกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางฉัตรวิไล ชัยสว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 09-5661-0550
นางสาวอุษาวดี เศรษฐากา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 09-3387-6200
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุนิสา จันทจร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 08-5274-3720
นางสาวอุการดา พรมมัชชะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปริญญา พาเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 08-5607-3032
นางสาวภัณฑิรา จันทร์อำพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 09-2737-5462
นายมานพ เสชู
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 08-5647-8418
นายศุภชัย ศรีภูวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 08-8066-3640
นายบัญชา แซ่ตั้ง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 08-8673-3701
นาวสาวปัณณรัตน์ บุญเกิด
คนงานทั่วไป
โทร : 09-5190-3399
account_box กองคลัง
นางอรอุมา เสาระโส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-3665-0099
นางสาวปิยวรรณ กันยา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 09-6924-4616
นางสาวสุชาดา ฤทธิ์มหา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 08-4912-2210
นายสถาปัตย์ หนองหารพิทักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 06-1935-4848
นางสาวนิตยา บรรณารักษาสัตย์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 08-4026-7476
นางสาวชนกานต์ สุกัลป์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 09-6318-8867
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวจิราพร อ้วนศรีเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 09-4514-9465
นางสาวศิริพร พลลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 09-6810-5218
นางสาวบวร รัตนสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 09-2538-6634
account_box กองช่าง
นายแสวง แสนโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกฤษณา คำภาแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 08-6227-1307
นายก้องเกียรติ จงย่อกลาง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 09-9464-1167
(ว่าง)
นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการประปา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวประนิตย์ ผิวผัน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 08-8311-2026
นายบดินทร์ โพธิ์สุวรรณพร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 08-5746-0175
นายภาณุพงษ์ พลกลาง
พนักงานขับรถกระเช้า
โทร : 09-8632-2079
นายธนภัทร ศรีพันดอน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสิรินทร พาดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 09-4523-8881
นางสาวสุชีรา ชิยางคบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 09-1005-7250
นางสาวนิตยา สาวิสัย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทร : 08-6864-4266
นางสาวรัตน์วรัสยา แก้วไตรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 09-2651-5140
นายสุรยุทธ์ บุญใบ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 08-1060-4668
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 09-1062-1444
นายวินเทพ ถาบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
โทร : 08-9147-2056
นายนฤดม โพธิสาร
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 08-4742-1357
นางสาววัลวิภา ผันอากาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 09-3324-3537
นายสมเกียรติ จิตติราช
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 09-7087-9146
นายเปรมศักดิ์ แสงใส
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 09-3320-4431
นายโอภาท พาริโน
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : -
นายสุริยันต์ พาลาศรี
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : -
นายวรรณะ โพธิ์สุวรรณพร
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : -
นายหนูใกล แสนโบราณ
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : 09-3487-7988
นายอิต ฤทธิ์รือชัย
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : 06-4535-7517
นายไพโรจน์ ลากลาง
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : -
นายพัฒนา คำบอนพิทักษ์
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : -
นายวิวัฒน์ จันทจร
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : 08-7956-5238
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08-2868-0135
นางสาวนิภาพร น้อยปลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-7011-1403
นางสาวเกศิริ ขาวขำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวเมษาชล โยธี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 093-326-8921
นางสาวสุกัลยา แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0824952915
นายเจษฎา บอมโคตร
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0613700387
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกุสุมา ด้วงทา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทร : 09-4283-9821