องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 095-1827918
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-7316-2555
ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรอุมา เสาระโส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายแสวง แสนโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสิรินทร พาดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม