messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวินเทพ ถาบุตร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
โทร : 08-9147-2056
นายนฤดม โพธิสาร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 08-4742-1357
นางสาววัลวิภา ผันอากาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 09-3324-3537
นายสมเกียรติ จิตติราช
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 09-7087-9146
นายเปรมศักดิ์ แสงใส
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 09-3320-4431
นายสุริยันต์ พาลาศรี
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : -
นายวรรณะ โพธิ์สุวรรณพร
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : -
นายหนูใกล แสนโบราณ
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : 09-3487-7988
นายอิต ฤทธิ์รือชัย
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : 06-4535-7517
นายวิวัฒน์ จันทจร
พนักงานประจำรถขยะ
โทร : 08-7956-5238
นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์สุวรรณพร
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 082-8808398