messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567[20 พฤษภาคม 2567]
ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน[17 พฤษภาคม 2567]
ออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.โพนงาม[15 พฤษภาคม 2567]
ออกตรวจให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และออกตรวจข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นการเลี้ยงหมูในหมู่บ้าน[14 พฤษภาคม 2567]
ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศพด.บ้านศาลา[9 พฤษภาคม 2567]
ออกตรวจปัญหาข้อร้องเรียน เรื่องปัญหากลิ่นเหม็น ณ โรงงาน ไทยฮั้วยางพารา จำกัด[7 พฤษภาคม 2567]
ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง[7 พฤษภาคม 2567]
ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี[3 พฤษภาคม 2567]
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2567[1 พฤษภาคม 2567]
ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย[23 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1 - 10 (ทั้งหมด 539 รายการ)