messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายแสวง แสนโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกฤษณา คำภาแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 08-6227-1307
นายก้องเกียรติ จงย่อกลาง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 09-9464-1167
(ว่าง)
นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการประปา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวประนิตย์ ผิวผัน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 08-8311-2026
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 08-5746-0175
นายภาณุพงษ์ พลกลาง
พนักงานขับรถกระเช้า
โทร : 09-8632-2079
นายธนภัทร ศรีพันดอน
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ