messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder 1. มติ ครม เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19)
รายงานสรุปของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19-วันที่-27-มีนาคม-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189
คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202
มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173
การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176
มติ ครม 17.3.63 เรื่อง ข้อสรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับโควิด – 19 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176
มติ ครม 17.3.63 เรื่อง ข้อสรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับโควิด – 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
มติ ครม 17.3.63 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563(1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview198
มติ ครม 17.3.63 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174

folder 2. นายกรัฐมนตรี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน-ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
ข้อกำหนด-ออกตามความในมาตรา-9-แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการฯ-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี-เรื่อง-การประกาศสถานการณ์ฉุกฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
คำสั่งนายรัฐมนตรี-ที่-4-2563-รื่อง-แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน-หัวหน้าผู้รับผิดชอบฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview204
คำสั่งนายกรัฐมนตรี-ที่-5-2563-เรื่อง-การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
ประกาศ-เรื่อง-การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฏหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174

folder 3. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
การดำเนินการตามติคณะรัฐมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186
ว.86 ด่วนที่สุด-นร-0505-ว-86-เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview251

folder 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ว1992 1 เมย 63 แนวทางจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230
5993 หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview176
ว.1841 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview228
ว.1842 แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview222
ว1841 มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186
ว1842 แนวทางจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview276
ว.1733 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-โควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189
ว.1727 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview451
ว 7563 มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview211
ว.1714 หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview267

folder 5. กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187
ประกาศ เรื่อง เครื่องแบบ ฯ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview210
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview183
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview201
ประกาศ เรื่อง ชื่อและอาการฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา-2019-สำหรับชาวไทยมุสลิมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา-2019-สำหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา-2019-สำหรับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177

folder 6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ว1053 2 เมย 63 การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview172
ว1061 3 เมย 63 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
ว 1041 แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
ว1041 ให้ดำเนินการตาม นส กค ว120 31 มีค 63 การประกาศเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190
ว1028 การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview361
ว1044 กาารดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187
ว.955 มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview167
ว.918 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195
ว.908 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202
ว.893 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview254

folder 7. หนังสือ กจ กทจ ก.อบต
folder 8. กรมการปกครอง
ว.7563 0307.6-ว 7563 ลว. 20 มี.ค. 63 มาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (ทุก จว. ยกเว้นปริมณฑล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190
ว.7567 0307.6-ว 7567 ลว. 20 มี.ค. 63 มาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192
มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177
มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : -53103710524 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159

folder 10. สำนักงาน กพ
folder 11. หนังสือคณะกรรมการพัสดุ (กวพ)
ว.115 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
ว908 ให้ดำเนินการตาม กวจ ว83 11 มีค 63 ซ้อมความเข้าใจสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview201