messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder หนังสือสั่งการ
มท 0808.2/ว98 ลว 17 ม.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
มท 0808.2/ว6903 ลว 30 พ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
มท 0808.2/ว2307 ลว 7 พ.ย. 2559 เรื่อง การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2521
มท 0210.5/ว5794 ลว 10 ต.ค. 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 738
หนังสือ มท 0808.2/ว1856 ลว 31 มี.ค. 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 468
มท 0808.2/ว618 ลว 22 มี.ค. 2559 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
หนังสือ มท 0808.2/ว0523 ลว 27 ม.ค. 2559 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 576
หนังสือ มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
หนังสือ มท 0808.2/ว6046 ลว 12 ต.ค. 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 584
หนังสือ มท 0808.2/ว1867 ลว 9 ก.ย. 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
หนังสือ มท 0810.3/ว1841 ลว 4 ก.ย. 2558 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
หนังสือ มท 0808.2/ว4016 ลว 16 ก.ค. 2558 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
หนังสือ มท 0808.2/ว3455 ลว 19 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4363
หนังสือ มท 0808.2/ว2720 ลว 15 พ.ค. 2558 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
หนังสือ มท 0808.2/ว456 ลว 5 มี.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1586
หนังสือ มท 0808.2/ว425 ลว 27 ก.พ. 2558 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 493
หนังสือ มท 0808.2ว897 ลว 10 ก.พ. 2558 เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3059
มท 0808.2/ว0666 ลว 30 ม.ค. 2558 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 570
หนังสือ มท 0808.2/ว4645 ลว 24 ธ.ค. 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2