messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
บันทึกข้อความแจ้งประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
คู่มือประชาชน ตาม พรบ อำนวยความสะดวก อบต โพนงาม ปรับปรุงระยะที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตประกอบการกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
คู่มือประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 440
คู่มือประชาชน เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
คู่มือประชาชน เรื่อง การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
คู่มือประชาชน เรื่อง การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
คู่มือประชาชน เรื่อง การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
คู่มือประชาชน เรื่อง การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
คู่มือประชาชน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
คุ๋มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
คุ๋มือประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
คุ๋มือประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
21 - 40 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3